Sipariş Ver

Henüz sepete ürün eklemediniz

Kişisel Verilerin Korunması

keyboard_backspace

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Çeşitli avantajlar sağlanması amacıyla sizlere özel ürün ve hizmetlerimizin önerilmesi, reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması amacı doğrultusunda kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Aygaz Anonim Şirketi (“Aygaz” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/Aygaz_Kisisel_Verilerin_Korunmasi_ve_Islenmesi_Politikasi.pdf adresinde yer alan Aygaz Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

(1) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi,
• Şirket’in tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

(2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Koç Grubu şirketlerine tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

(3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, bayilerimiz, tablet uygulamalarımız, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalarımız, iş ortaklarımız, sosyal medya hesaplarımız, kısa mesaj servisleri, anlık mesajlaşma uygulamaları, elektronik posta hesaplarımız, faks numaralarımız, şifre içeren el ilanlarımız, bilgi formlarımmız, anket formlarımız, servis formlarımız, açık internet kaynakları gibi bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.

(4) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.aygaz.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Aygaz Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

close Fiyatları görebilmek için seçim yapınız.
expand_more
Seç